• شعبه 1: کاشان بلوار شهدا جنب پمپ CNG -- شعبه2:آران و بیدگل شهرک سلیمان صباحی جنب میدان ورزش
  • مدیرفروش :09131612442-09133612951
  • شعبه کاشان : 55505342 - 55505341 -(031) ---- شعبه آران و بیدگل : 54751294 - 54751293 (031)
  • MKTTAYYEBI@GMAIL.COM
  • 09133612951-09131612442

کد امنیتی