فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 باغ حریر کرم

باغ حریر کرم
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 باغ حریر کرم

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 باغ حریر کرم

مشخصات کلی