فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه سرمه ای

افشان شاهانه سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه سرمه ای

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه سرمه ای

مشخصات کلی