فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه کرم

افشان شاهانه کرم
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه کرم

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه کرم

مشخصات کلی