فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح رزا سرمه ای

رزا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح رزا سرمه ای

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح رزا سرمه ای

مشخصات کلی