فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح رزا کرم

رزا کرم
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح رزا کرم

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح رزا کرم

مشخصات کلی