فرش 1000 شانه برحسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه یاسی

افشان شاهانه یاسی
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برحسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه یاسی

.

فرش 1000 شانه برحسته تراکم 3000 طرح افشان شاهانه یاسی

مشخصات کلی