فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح افشان بهشت سرمه ای

افشان بهشت سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح افشان بهشت سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح افشان بهشت سرمه ای

مشخصات کلی