فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح برکه سرمه ای

برکه سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح برکه سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح برکه سرمه ای

مشخصات کلی