فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح بهامین سرمه ای

بهامین سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح بهامین سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح بهامین سرمه ای

مشخصات کلی