فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح تاج محل گردویی

تاج محل گردویی
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح تاج محل گردویی

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح تاج محل گردویی

مشخصات کلی