فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح جزیره سرمه ای

جزیره سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح جزیره سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح جزیره سرمه ای

مشخصات کلی