فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح حریر سرمه ای

حریر سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح حریر سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح حریر سرمه ای

مشخصات کلی