فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دینا سرمه ای

دینا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دینا سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح دینا سرمه ای

مشخصات کلی