فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اخگر دلفینی

اخگر دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اخگر دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اخگر دلفینی

مشخصات کلی