فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اخگر کرم صدفی

اخگر کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اخگر کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اخگر کرم صدفی

مشخصات کلی