فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح بیدمجنون کرم ح آبی کله غازی

بید مجنون کرم ح آبی کله غازی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح بیدمجنون کرم ح آبی کله غازی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح بیدمجنون کرم ح آبی کله غازی

مشخصات کلی