فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح تبریزان کرم صدفی

تبریزان کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح تبریزان کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح تبریزان کرم صدفی

مشخصات کلی