فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترمه طوسی

ترمه طوسی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترمه طوسی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترمه طوسی

مشخصات کلی