فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترمه کرم

ترمه کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترمه کرم

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترمه کرم

مشخصات کلی