فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترنج طوسی

ترنج طوسی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترنج طوسی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترنج طوسی

مشخصات کلی