فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترنج نقره ای

ترنج نقره ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترنج نقره ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ترنج نقره ای

مشخصات کلی