فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح خزان آبی

خزان آبی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح خزان آبی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح خزان آبی

مشخصات کلی