فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح خزان فیلی

خزان فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح خزان فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح خزان فیلی

مشخصات کلی