فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح دنیز نقره ای ح کرم

دنیز نقره ای ح کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح دنیز نقره ای ح کرم

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح دنیز نقره ای ح کرم

مشخصات کلی