فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح دنیز کرم ح نقره ای

دنیز کرم ح نقره ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح دنیز کرم ح نقره ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح دنیز کرم ح نقره ای

مشخصات کلی