فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رایحه فیلی

رایحه فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رایحه فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رایحه فیلی

مشخصات کلی