فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها دلفینی

رها دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها دلفینی

مشخصات کلی