فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها سرمه ای

رها سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها سرمه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها سرمه ای

مشخصات کلی