فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها متالیک

رها متالیک
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها متالیک

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح رها متالیک

مشخصات کلی