فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه دلفینی

شکوه دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه دلفینی

مشخصات کلی