فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صنوبر سرمه ای

صنوبر سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صنوبر سرمه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صنوبر سرمه ای

مشخصات کلی