فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صنوبر کرم

صنوبر کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صنوبر کرم

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صنوبر کرم

مشخصات کلی