فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور دلفینی

ماهور دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور دلفینی

مشخصات کلی