فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور سرمه ای

ماهور سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور سرمه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور سرمه ای

مشخصات کلی