فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور متالیک

ماهور متالیک
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور متالیک

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور متالیک

مشخصات کلی