فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور کرم صدفی

ماهور کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح ماهور کرم صدفی

مشخصات کلی