فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح مهتاب دلفینی

مهتاب دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح مهتاب دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح مهتاب دلفینی

مشخصات کلی