فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نائین فیلی

نائین فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نائین فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نائین فیلی

مشخصات کلی