فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نهال دلفینی

نهال دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نهال دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نهال دلفینی

مشخصات کلی