فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نیلو قهوه ای

نیلو قهوه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نیلو قهوه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح نیلو قهوه ای

مشخصات کلی