فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پروانه فیلی

پروانه فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پروانه فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پروانه فیلی

مشخصات کلی