فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پگاه فیلی

پگاه فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پگاه فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پگاه فیلی

مشخصات کلی