فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پیچک کرم

پیچک کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پیچک کرم

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح پیچک کرم

مشخصات کلی