فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم طوسی

گل گندم طوسی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم طوسی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم طوسی

مشخصات کلی