فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم کرم

گل گندم کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم کرم

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم کرم

مشخصات کلی