فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح خاتون ترمه ای

خاتون ترمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح خاتون ترمه ای

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح خاتون ترمه ای

مشخصات کلی