فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی ازمیر سرمه ای

ماهی ازمیر سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی ازمیر سرمه ای

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی ازمیر سرمه ای

مشخصات کلی