فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی اصیل تبریز سرمه ای

ماهی اصیل تبریز سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی اصیل تبریز سرمه ای

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی اصیل تبریز سرمه ای

مشخصات کلی