فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی اصیل تبریز کرم

ماهی اصیل تبریز کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی اصیل تبریز کرم

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح ماهی اصیل تبریز کرم

مشخصات کلی